Handelsbetingelser

1. GENERELLE OPLYSNINGER
Køb ved Klientbutikken.dk (Leverandør) er handel med firmaet ved juridisk navn E-Vision v/Danny Andersen (herefter kaldet klientbutikken eller leverandør)
CVR nr: 17607391
Lærkelunden 3, 7120, Vejle
E-mail: jens@klientbutikken.dk
Telefon: +45 3112 2143
Hjemmeside: Klientbutikken.dk2. ANVENDELSE

2.1 Nærværende handelsbetingelser ”Betingelserne” gælder for alle samarbejdsaftaler, salg og leverancer med mindre andet skriftligt er aftalt.
Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er ”Betingelserne” gældende.
2.2 Leverandør leverer alene løsninger til erhvervsdrivende.
2.3 Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale med Leverandør, der forbeholder sig retten til at ændre betingelserne uden varsel. Under løbende og aktuelle samarbejder skal ændringer varsles, så Kunde er opmærksom på ændringerne med 30 dage.


3. INFORMATION OG MARKEDSFØRING
3.1 Kunde vil modtage information pr. mail, telefon og SMS om aktuelle tilbud, nye produkter,
services, varslinger m.v.

4. PRODUKT

4.1 Leverandørs leverance omfatter de i ordrebekræftelsen beskrevne ydelser (samlet benævnt Produkt), der afregnes som opstartsgebyr, abonnement, timetakst og/eller fast tilbud efter aftale.

5. TILLÆGSPRODUKTER

5.1 Leverandørs tillægsprodukter til Produkt omfatter de i ordrebekræftelsen beskrevne ydelser.
5.2 Opsiges aftalen opsiges tillægsprodukter samtidig.
5.3 Aftale om køb af tillægsprodukter sker skriftligt.

6. AFTALENS INDGÅELSE

6.1 Tilbud fra Leverandør er gældende i 8 dage fra tilbuddets dato.
6.2 Aftaler mellem parterne indgås skriftligt, enten ved underskrevet aftale på papir eller via mailkorrespondance.
6.3 Kunde er forpligtet til at levere aftalt materiale til brug for udarbejdelse af Produkt, senest 8 dage fra aftalens indgåelse.
6.4 Leverandør forbeholder sig ret til at oprette et midlertidigt Produkt, hvis aftalt materiale ikke er modtaget senest 8 dage fra aftalens indgåelse, og fakturere herfor. Kunde ydes herefter 30 dage fra fakturadato til evt. rettelser af Produkt.
6.5 Uagtet Kundes manglende levering af aftalt materiale eller evt. rettelser til Produkt, er aftalen bindende for Kunde.
6.6 Leverandør er berettiget til, at frasige sig en opgave, og vil i dette tilfælde ikke fakturere Kunde. Alternativt indgå særskilt aftale med Kunde om opgavens udførelse og betaling.

6.7 Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og/eller ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag mellem Virksomheden og Kunden. Kundens indkøbsbetingelser, trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden, udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

6.8 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dette skriftligt.

6.9 Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre Betingelserne, under forudsætning af at dette sker med minimum 30 dages skriftligt varsel udsendt til den til enhver tid tegningsberettigede kontaktperson hos Kunden.

6.10 Aftalens varighed
Aftalen løber og får virkning fra det tidspunkt, hvor Kunden får adgang til systemet.


7. KUNDES FORPLIGTELSER

7.1 Kunde forpligter sig til at opgive korrekt firmanavn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, CVR-nr. og mail, og straks ved ændringer, at meddele dette til Leverandør pr. mail.
7.2 Kunde er forpligtet til at overholde dansk lovgivning, og er ansvarlig for lovligheden af materialet og informationer stillet til rådighed for offentligheden, samt at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder eller vækker anstød. Kunde indestår for at have rettigheden til domænenavn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.
7.3 Kunde er selv ansvarlig for fornyelse af sit domæne hos DK Hostmaster.

8. KUNDES RETTIGHEDER

8.1 Kunde er berettiget til gratis, at få udført rettelser af indhold tekster og billeder på Produkt og modtage rådgivning om hvordan Kunde selv opretter tekster og billeder.
8.2 Rettelser i funktionalitet og design sker mod særskilt betaling, og er ikke omfattet af Leverandørs gratis support hvis Kunde ikke har købt abonnement der indeholder denne service.
8.3 Kunden har de første 30 dage fuld tilfredshedsgaranti og kan få returneret det fulde beløb, når det er skriftligt aftalt med Leverandør. Kunden skal skriftligt meddele ønsket om, at benytte returretten pr mail eller anbefalet brev senest 30 dage efter fakturadatoen.

9. LEVERANDØRS RETTIGHEDER

9.1 Leverandør er berettiget til uden varsel at slette materiale Leverandør anser for ulovligt, anstødeligt eller strider mod god skik og brug, og til at lukke for domæner og servere, der indeholder sådant materiale eller hyperlinks til samme, og sende Kunde en mail herom.

9.2 Leverandør anser spam for misbrug af aftalen, og forbeholder sig ret til at underrette relevante myndigheder i sådanne tilfælde.
9.3 Leverandør er berettiget til uden varsel at lukke Produkt, hvis Kunde ikke overholder forretningsbetingelserne eller aftaler mellem parterne uden tilbagebetaling af forudbetalte beløb.

10. PRISER OG BETALING

10.1 Abonnement betales 1 måned forud med mindre andet er aftalt.
10.2 Abonnementer fortsætter indtil den er opsagt af Kunde eller Leverandør.

10.3 Leverandør forbeholder sig ret til, at ændre priser og betalingsbetingelser uden varsel, undtagen allerede indgåede aftaler.
10.4 Leverandørs til enhver tid gældende priser kan rekvireres pr. mail til Leverandør (jens@klientbutikken.dk). Alle priser er ekskl. moms. Timepris er med mindre andet er anført kr. 1196 pr. påbegyndt time.
10.5 Alle abonnementspriser reguleres årligt med 3%.
10.6 Fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 39,00.
10.7 Rykkerskrivelser pålægges et gebyr på kr. 100.
10.8 Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,5% pr. måned fra forfaldsdatoen og til betaling sker.
10.9 Kundes forsinkede betaling betragtes som væsentlig misligholdelse, der giver Leverandør ret til at lukke for Produkt og opgøre kontoen og fremsende faktura til Kunde for skyldige beløb.
10.10 Leverandør er berettiget til timebetaling for overarbejde, som kan tilskrives, at det af Kunde udleverede materiale har været uegnet eller mangelfuldt, at Kunde ønsker ændringer efter arbejdet er påbegyndt, at Kunde ønsker rettelser der går ud over én korrekturgang, med mindre det er en del af abonnementet.
10.11 Leverandør forbeholder sig ret til aconto afregning, hvis en opgave strækker sig over en længere periode eller overstiger Leverandørs kreditmaksimum på Kunde.

10.12 Alle angivne priser er i DKK eller EUR ekskl. Moms. Betalingsbetingelser er netto 8 dage.
10.13 Virksomheden forbeholder sig til enhver tid retten til at justere priserne med to ugers skriftlig varsel
10.14 Forsinket betaling
Hvis Kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb i henhold til de til enhver tid gældende rentesatser.
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over renter ret til at blokere for Kundens adgang til systemet.
Hvis kunden efter at have modtaget første skriftlige påkrav om betaling fra Virksomheden stadig undlader at betale en forfalden faktura vil der blive fremsendt nyt skriftligt påkrav. Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget 2. skriftlige påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over renter ret til at blokere både Kundens og Kundens kunders adgang til systemet indtil betaling inkl. påløbne renter og eventuelle administrationsomkostninger er betalt fuldt ud.


11. LEVERING OG FORSINKELSE

11.1 Er der aftalt et leveringstidspunkt, vil levering af opgaven/ordren finde sted indenfor dette tidspunkt, når opgaven er løst.
11.2 Overskrides tidsplanen væsentligt er Kunde berettiget til at hæve aftalen med Leverandør for så vidt angår denne opgave. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst efter 30 arbejdsdages afvigelse fra aftalt frist. Kunde kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter og delleverancer, som allerede er leveret.

11.3 Rykkes tidsplanen grundet forhold, som Leverandør ikke bærer ansvar for, herunder forsinkelser hos Kunde og Kundes manglende medvirken, kan forsinkelser ikke medføre at Kunde kan gøre misligholdelse eller ophævelse af aftalen gældende.

12. EJENDOMSFORBEHOLD

12.1 Kunde opnår først brugsretten til Produkt, når der sker fuld betaling til Leverandør.
12.2 Leverandør forbeholder sig retten til, at bruge Produkt udarbejdet til Kunde som reference i egen markedsføring.

13. OPSIGELSE

13.1 Abonnementsaftaler gælder for 1 måned (bindingsperioden). Med mindre andet er aftalt skriftligt.
13.2 Kunde kan efter bindingsperioden opsige aftalen med 1 måneders varsel til udløb af en måned jf. kalenderåret. Opsiges aftalen i januar ophører aftalen således 30. februar med mindre andet er aftalt. 
13.3 Ønsker Kunde at opsige aftalen skal dette ske pr. anbefalet brev eller pr. mail (jens@klientbutikken.dk), hvorefter Leverandør snarest efter modtagelsen bekræfter opsigelsen pr. mail til Kundes mailadresse. Kun når Leverandør skriftligt har bekræftet opsigelsen er opsigelsen gældende, hvilket skyldes at mails kan gå tabt eller spærres af spam/virusfilter på vej til Leverandør. I tilfælde af tvist er det Kundes ansvar at dokumentere sin opsigelse til Leverandør. Mundtlige opsigelser accepteres ikke.
13.4 Ved opsigelse følger Produkt med til Kunde efter aftale med Leverandør.
13.5 Kunde har ubegrænset brugsret til Produkt under samarbejdet med Leverandør.
13.6 Leverandør kan opsige alle abonnementer med 1 måneds skriftlig varsel, og Kunde
vil modtage en forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb, dog ikke hvis opsigelsen skyldes Kundes misligholdelse af forretningsbetingelserne eller indgåede aftaler.

13.7. Efter udløb af opsigelsesperiode er Virksomheden ikke længere forpligtet til at opbevare Kundens data.

13.8 Ved væsentlig misligholdelse af Aftalen – herunder Betingelserne, Kundens betalingsstandsning, konkurs eller død har Leverandøren ret til at opsige Aftalen uden forudgående varsel.14. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

14.1 Alle rettigheder til grafik, layout, billeder, video, data, kildekoder o.a. materiale, der helt eller delvist er fremstillet af Leverandør eller Leverandørs samarbejdspartner tilhører Leverandør. Det er kundens ansvar at det overholder tredjemands rettigheder. Dette gælder også selvom materialet er fremstillet efter instruks fra Kunde og/eller tilpasset Kundes ønsker og behov, og som indgår i Kundes løsning.

14.2 Leverandøren forpligter sig ikke til, at beholde materiale efter afslutning af samarbejdet.

15. MANGLER

15.1 Leverandør har intet ansvar for fejl, som Kunde ikke skriftligt har rettet, eller påpeget. Tilvejebringer Kunde selv filer o.a. til en produktion hæfter Leverandør ikke for fejl og mangler, der hidrører fra disse.
15.2 Er leverancen mangelfuld, er Kunde forpligtet til straks at reklamere herover.

15.3 Leverandør er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid. Mindre afvigelser fra godkendte layout eller aftalte specifikationer berettiger ikke Kunde til at gøre krav om prisnedslag, opsigelse eller erstatning gældende.

15.4 Reklamation
Reklamation skal ske skriftligt, straks og uden ugrundet ophold efter at Kunden har eller burde have opdaget manglen


16. ANSVAR

16.1 Kunde er ansvarlig for lovligheden af Produkts indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Leverandør ikke tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Leverandør har medvirket til udformningen heraf.
16.2 Leverandør tegner og udarbejder alle elementer fra bunden, men sikrer ved indkøb fra tredjemand af grafiske elementer, kildekoder, billeder m.v. frit kan benyttes af Kunde.

16.3 Leverandør har intet ansvar for og fører ikke kontrol med Kundes manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af tekst, tegninger, mønstre, illustrationer, varemærker, formgivning og andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

17. ANSVARSFRASKRIVELSE

17.1 Leverandør er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for tab eller skade, som følge af afbrydelser eller forstyrrelser hos Leverandør eller tredjemænd, data og ændringer i Produkt eller forhold, der ligger udenfor Leverandørs kontrol, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte/indirekte tab hos Kunde.
17.2 Leverandør er erstatningsansvarlig for skader forvoldt ved grov uagtsomhed, dog begrænset til Kundes direkte tab, der maksimalt kan udgøre et beløb svarende til Kundes betaling.
17.3 Krav om betaling skal fremsættes pr. mail senest 10 dage efter Kunde blev bekendt med den ansvarspådragende handling.

17.4 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der måtte følge af aftalegrundlaget.

17.5 Virksomheden er ikke, og kan ikke gøres ansvarlig for Kundens kunder, eller 3. mand i øvrigt.

17.6 Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for datatab, som skyldes kundens manglende eller mangelfuld løbende export af data.

Virksomheden er alene ansvarligt for dokumenterbart tab, og er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, der skyldes produktansvar, tab hos tredjepart eller ansvar overfor tredjepart i det omfang et sådanne hidrører Kundens brug af Virksomhedens software.

17.7 Virksomheden beholder back up af alle data i op til 3 måneder. Eventuelt efterfølgende genindlæsning af backup er aftalen uvedkommende, og vil blive faktureret særskilt.

17.8 Virksomheden er ikke ansvarlig – og kan ikke gøres ansvarlig for Kundens brug af Virksomhedens API eller eksport af data. Virksomheden kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten eller pålideligheden af informationerne og ej heller resultaterne, som opnås gennem disse integrationer. Tilsvarende kan Virksomheden ikke holdes ansvarlig for integrationers tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab.

17.9 Force majeure
Virksomheden hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne, it nedbrud eller lignende som Virksomheden ikke har kunnet undgå og hvis følger Virksomheden ikke har kunnet afværge.

18. MATERIALE

18.1 Materiale som Kunde har leveret til Leverandør slettes 3 måneder efter ophør af samarbejde med mindre andet er aftalt. Leverandør er ikke ansvarlig for materiale, der beskadiges/bortkommer og opfordrer Kunde til at have en backup af alt leveret materialet.

18.2 Persondata
Ved afgivelse af ordre og giver Kunden samtidigt samtykke til at Virksomheden behandler data i det omfang det er sagligt begrundet. Vi behandler typisk følgende data: Dit CVR Nr., dit navn, telefonnummer, din e-mailadresse og postadresse. Data bruges for dels at oprette dig i vores økonomi system og dels for at vi kan kommunikere med dig. Har vi brug for at behandle særligt følsomme persondata, vil dette fremgå udtrykkeligt i det endelige aftalegrundlag, og vil ikke ske uden dit udtrykkelige samtykke, og efter nærmere afgrænset formålsbeskrivelse.

Som registreret i vores system har Kunden til enhver tid ret til indsigt i hvilke data og til hvilket formål Virksomheden opbevarer og behandler data på dig. Ønsker du at påberåbe dig retten til indsigt sker det ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: info@klientbuttikken.dk

Som registreret i vores system har Kunden til enhver tid ret til at få data berigtiget såfremt der er sket ændringer, som kræver en sådanne berigtigelse. Berigtigelse sker ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: jens@klientbutikken.dk 

Ved afgivelse af ordre gives Kunden samtidig mulighed for til enhver tid at tilbagetrække et afgivet samtykke til databehandling samt til at få slettet data. Sker dette vil der blive truffet passende foranstaltninger for at imødekomme et sådanne ønske. Foreligger der lovhjemmel for at data opretholdes og behandles vil et ønske om at få slettet data dog først blive effektueret – idet omfang det er rimeligt, når den lovhjemlede tidsfrist er udløbet.


19. KUNDES ERSTATNINGSANSVAR
19.1 Kunde er forpligtet til at holde Leverandør skadesløs for ethvert tab, herunder
følgetab og indirekte tab, Leverandør måtte lide som følge af Kundes handlinger.

20. VARSLING AF ÆNDRINGER

20.1 Leverandør varsler pr. mail ændringer af aftalen til ugunst for Kunde med minimum 1 måneds varsel. Kunde kan herefter opsige aftalen pr. mail senest 14 dage efter varslingen.

20.2 Leverandør forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på Leverandørs hjemmeside og/eller mailet til Kunde.

21. OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND

21.1 Leverandør er berettiget til frit at overdrage aftalen eller driften af Produkt til tredjemand uden varsel, hvis overdragelse sker på uændrede vilkår for Kunde.

22. VÆRNETING
22.1 Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, og som ikke kan søges løst i mindelighed skal afgøres ved en dansk domstol med Virksomhedens hjemting som rette værneting.


23. TIDSFRISTER FOR RETTELSER AF LEVERET ARBEJDE

23.1 Ved levering af færdigt Produkt, har Kunde 5 dage til at pointere rettelser i ét samlet dokument, der mailes til Leverandør. Ved færdiggørelse af disse rettelser, betragtes Leverandørs Produkt, som værende leveret.

24.1 Gyldighed
Betingelserne er gyldige fra 16.september 2021. 

Klientbutikken.dk er et koncept til dig der vil have en hjemmeside, optimeret til terapeuter. Til en fast månedlig pris. 

Firmanavn: Klientbutikken.dk

CVR nr: 17607391

Telefon nr: +45 3112 2143

Email: jens@klientbutikken.dk

Lærkelunden 3, 7120, Vejle

Åbningstider 10-15.00 og efter aftale

Klientbutikken.dk | CVR nr. 21781860 | Alle rettigheder forbeholdes | Handelsbetingelser | Alle priser er eksklusive moms

>